Saturday, 31/07/2021 - 06:42|
Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

150 - Cv ve viec day hoc tren intenet va tinh gian chuong trinh.signed

UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 150/PGDĐT-THCS Về việc tổ chức dạy học trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19; điều chỉnh nội dung dạy học học kì II Năm học 2019-2020
CNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - Tdo - Hnh phúc
Đại T, ngày 01 tháng 4 năm 2020
Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 592/SGDĐT-GDTrH, Công văn số 596/SGDĐTGDTrH ngày 31/3/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc tổ chức dạy học trong
thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19 và việc điều chỉnh nội dung
dạy học học kì II năm học 2019-2020,
Phòng GDĐT Đại Từ hướng dẫn các trường THCS, TH&THCS trong huyện
thực hiện những nội dung sau:
I. Vvic tchc dy hc đối vi hc sinh cp THCS trong thi gian
nghhc phòng, chng dch bnh Covid-19
1. Các trường chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học theo các phương
án nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng đề xuất những phương án tổ chức
dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị;
đảm bảo phương châm “tạm dừng đến trường không dng vic học”;
2. Tăng cường rà soát, lựa chọn kiến thức trọng tâm của học kỳ II để xây dựng
và triển khai các chủ đề dạy học;
3. Sử dụng các video bài giảng được đăng tải trên Internet (có bng tng hp
kèm theo công văn này) hoặc tự xây dựng/tham khảo các video bài giảng để làm
công cụ tổ chức hoạt động học tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học. Đối với
các video bài giảng tự thiết kế hoặc tham khảo trên internet cần được tổ/nhóm
chuyên môn và lãnh đạo nhà trường thẩm định trước khi đưa vào sử dụng;
4. Đối với những video bài giảng được giới thiệu kèm theo công văn này,
Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị:
- Triển khai các video bài giảng tới giáo viên để làm công cụ tổ chức hoạt
động dạy học;
- Tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào tiến trình dạy học của nhà trường, nội
dung các bài giảng được giới thiệu (hoặc được thiết kế/tham kho) để xây dựng bài
tập, câu hỏi, yêu cầu học sinh cần hoàn thành (nhng nội dung này được gi cho
học sinh trước khi học sinh được xem video bài ging);
- Hướng dẫn cách thức học sinh gửi kết quả để giáo viên kiểm tra, đánh giá.
Trong thời gian hiện tại, giáo viên làm việc tại nhà, tuyệt đối không tổ chức hoạt động
tại đơn vị việc giao nhận bài trực tiếp mà chỉ giao dưới hình thức: Gửi tin nhắn, trực
tuyến, ZaLo...Giáo viên phụ trách các bộ môn trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên
trong quá trình dạy học trực tuyến được sử dụng thay cho các bài kiểm tra
thường xuyên theo quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông;
- Trong quá trình học tập của học sinh, giáo viên cần có giải pháp phù hợp để
giải đáp những thắc mắc của học sinh liên quan đến nội dung bài học;
- Ban giám hiệu các nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc
triển khai hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh của đơn vị mình; tăng cường
phối hợp với cha mẹ học sinh nhằm động viên, khuyến khích học sinh tham gia.
II. Vviệc hướng dn thc hiện điều chnh ni dung dy hc hc kì II
năm học 2019-2020
1. Các nhà trường triển khai tới CBGV thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các
môn học (kèm theo công văn này) để thực hiện dạy và học phù hợp với thời gian còn lại
của năm học 2019-2020.
- Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao: Các trường chủ
động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học;
- Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục: Các trường chủ động
điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn
của nhà trường;
2. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản
theo phân phối chương trình đã được Sở GDĐT ban hành năm học 2011-2012 và
các nội dung “Không dạy”, “Không làm”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học
sinh tự học (tự đọc, txem, tlàm, tthc hin)” ;
3. Các trường thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn, đồng
thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của
Bộ GDĐT và Công văn 1653/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2017 của Sở GDĐT về
việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định
hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018.
Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai,
thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn,
vướng mắc đề nghị báo cáo về tổ THCS(Đ/c Lê Thanh) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GDĐT (để chỉ đạo);
- Các trường THCS (T/hiện);
- Lưu: VT, THCS.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 342
Tháng 07 : 1.496
Năm 2021 : 5.743